Mestvinnerliste 2016

Valper:

Mestvinnende Russisk Tsvetnaya Bolonka Valper 2017
1: Bolonka Norvezhkaya Anya (50/10)
2: Shibumi`s Yakim & Russkaya Roskosh Yula (50/9,8)
3: Karesindas Zvezda Jolita N (50,97)
4: Karesindas Amazed About Alfonso N (42)
5: Russkaya Roskosh Slavyanka (30)

Voksne:

Mestvinnende Russisk Tsvetnaya Bolonka voksne 2017
1: Chay-Cvet Vinny vrch (54)
2: Lucky Lars Doctor Graffs (51)
3: Karesindas Rtb Takisha N (51)
4: zOJA-Cvet Vinny vrch (51)
5: Bolonka Norvezhkaya Anya (50)
6: Shibumi`s Yakim (45)
7: Russkaya Roskosh Slavyanka (45)
8: Shibumi`s Valentina (32)
9: Stensöbaxen`s Frost (32)
10: May-Cvet Vinny Vrch (30)